บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด


เชื่อมโยงเพื่อความยั่งยืน

บริษัท ออแกนิกส์ ลิงส์ จำกัด วิวัฒน์มาจาก วิสาหกิจชุมชนไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งภายใต้แนวคิดที่ว่า "เชื่อมโยงเพื่อความยั่งยืน"

"..เราลงมือ ลงพื้นที่ทำงานส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์กับเกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2556
และเห็นถึงความซับซ้อนทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม.."

โครงการกินอิ่มนอนอุ่น | Organic Links

เราจึงมุ่งมั่นว่า...

เราอยากเปลี่ยนวิถีเดิมๆ ของเกษตรกร
จากผลิตเพื่อขาย...เป็นผลิตเพื่อบริโภค แล้วค่อยขาย
มองหาความสุขจากภายใน...มากกว่าภายนอก
ผลิตสินค้าคุณภาพดี ด้วยความซื่อสัตย์
เราอยากให้...เกษตรกรปลอดภัย...ผู้บริโภคก็ปลอดภัย

เราเริ่มต้นที่หมู่บ้านป่าเปา มีคนเริ่มกับเราแค่ 12 คน
วันนี้ หมู่บ้านป่าเปา มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วม 71 คน ทำเกษตรอินทรีย์ยกหมู่บ้าน

และมีชาวบ้านร่วมโครงการเพิ่มอีก 77 คน รวมเป็น 148 คน จากอีก 4 ชุมชน ได้แก่
เวียงชัย ดอยลาน ปางมดแดง และเทิง

..ที่มีความฝันและความหวังเดียวกัน..