มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์

(เศรษฐศาสตร์มัชฌิมาการพัฒนาอย่างยั่งยืน)
ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย


แนวคิดหลัก

"ความรับผิดชอบต่อสังคม เริ่มต้นจากข้าวเมล็ดเดียว"

ข้าวที่ปลอดสารพิษแต่ละเมล็ดนั้น คือหลักประกันสุขภาพที่ปลอดภัยของผู้บริโภค ทั้งสังคมการรับผิดชอบต่อสังคมจึงเริ่มต้นได้แม้จากคนเล็กๆ อย่างชาวนา...เราไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งใหญ่โต ก็รับผิดชอบต่อสังคมต่อประเทศของเราได้ ขอเพียงแต่เราดูแลข้าวแต่ละเมล็ดในมือของตัวเองให้เป็นข้าวปลอดสารพิษก็พอแล้ว”

จากปัญหาความยากจนของชุมชนรอบ ไร่เชิญตะวัน ที่มีหนี้ครัวเรือนมหาศาลและปัญหาการทำเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมีเป็นหลัก จนส่งผลเสียต่อคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในพื้นที่รอบไร่เชิญตะวัน ทำให้ ท่าน ว.วชิรเมธี มองหาวิธีแก้ทั้งสองปัญหานี้อย่างยั่งยืน และในที่สุดก็ตกลงใจก่อตั้ง มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ อันเป็น "สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษศาสตร์" ขึ้นมาเมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕ โดยแบ่งการบริหารงานออกเป็นสามโรงเรียน ตามโครงสร้างดังนี้

  โรงเรียนชีวกานุสรณ์
 • ๑. สมุนไพรวิทยา
 • ๒. การปลูก/แปรรูป
 • ๓. นวดแผนไทย
 • ๔. สุขภาพองค์รวม
  โรงเรียนชาวนาพุทธเศรษฐศาสตร์
 • ๑. เกษตรกรรมทั่วไป
 • ๒. เกษตรพึ่งสารเคมี
 • ๓. เกษตรกรรมธรรมชาติ
 • ๔. พุทธเกษตร
 • ๕. การแปรรูปอาหาร
 • ๖. การบริหารเงิน
 • ๗. ธุรกิจเพื่อสังคม
 • ๘. พุทธเศรษฐศาสตร์
 • ๙. วิปัสสนากรรมฐาน
 • ๑๐. การผลิต/การตลาด
 • ๑๑. ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • ๑๒. การก่อตั้งและบริหารศูนย์การเรียนรู้
  โรงเรียนสืบศิลป์แผ่นดินล้านนา
 • ๑. คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม
 • ๒. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
 • ๓. สอนศิลปวัฒนธรรม
 • ๔. เผยแผ่ศิลปวัฒนธรรม
 • ๕. แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
 • ๖. สร้างเครือข่ายครูศิลปวัฒนธรรม
 • ๗. มอบรางวัลครูศิลปวัฒนธรรม